IV FIRA COMERCIAL – ALZIRA OBERTA

IV FIRA COMERCIAL D’ALZIRA: ALZIRA OBERTA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Alzira és una ciutat eminentment comercial suposant el comerç detallista un important pilar de la seua economia, a més s’ha consolidat com un rellevant nucli comercial i industrial, proporcionant un gran numere de servicis als habitants de la Comarca.

No obstant això, fins al 2009 no s’havia previst l’organització d’una trobada comercial d’estes característiques. Per això, el 18 de juny de 2009 el Consell Assessor de Comerç, -òrgan sectorial de consulta i opinió, en matèria de comerç, de participació ciutadana en tots aquells assumptes i matèries que d’una forma directa o indirecta poden incidir en l’exercici de l’activitat comercial de la localitat d’Alzira-, va aprovar la realització de la I Fira Comercial d’Alzira.

El balanç de la 1a edició va resultar ser altament positiu, tant per l’afluència del públic visitant, com d’èxit comercial per al xicotet comerç, que va poder acostar la variada oferta de productes als assistents a l’esdeveniment.

Amb l’organització de la IV Fira Comercial d’Alzira es pretén propiciar el desenrotllament econòmic del municipi i consolidar este esdeveniment com a via per al foment del comerç local, a través del qual puguen donar a conéixer els productes i servicis que oferixen de forma directa als consumidors.

Pretenem que els comerços locals aprofiten l’oportunitat d’exposar els seus productes o servicis i es donen a conéixer el públic que acudisca, ajudant-los així a posicionar-se en l’actual mercat competitiu, suposant la fira una actuació dinàmica de difusió i trobada entre comerciants i potencials consumidors.

La tercera edició de la Fira Comercial: ALZIRA OBERTA representa una important ferramenta d’exhibició i comunicació de l’oferta comercial del municipi. Al mateix temps pot suposar un bon instrument de prospecció del mercat, ja que a través d’este esdeveniment els comerciants poden detectar de primera mà la demanda real dels compradors respecte de l’oferta comercial que oferixen en els seus establiments al llarg de l’any.

L’Ajuntament d’Alzira en col·laboració amb l’Associació Empresarial d’Alzira i el xicotet comerç local treballen amb gran esforç perquè este esdeveniment es produïsca. La nostra intenció és repetir l’èxit d’edicions anteriors, de manera que es puga realitzar, almenys anualment, una fira comercial.

1.- OBJECTIUS

-Reconéixer la labor del Comerç d’Alzira.

-Afavorir una expectativa de negoci dels comerciants expositors amb l’exposició dels seus Béns i servicis.

-Acostament dels comerços d’Alzira al consumidor final.

-Propiciar que esta trobada es repetisca en posteriors edicions i augmente el nombre de comerços expositors.

-Donar a conéixer el treball de les Associacions de Comerciants com a estructura de suport al comerç de la ciutat en defensa dels seus interessos.

2.- DENOMINACIÓ

Alzira Oberta: IV Fira Comercial´d’Alzira

3.- DATA I LLOC DE REALITZACIÓ

Data: Divendres 5, Dissabte 6 i Domingo 7 d’octubre de 2012

Horari: De 11:00 a 22:00 hores

Lloc: Plaça Major d’Alzira (46600) València

Ocupació m2: 1.500 m2

NÚM. Expositors: 32

Periodicitat: Anual

El Comité Organitzador tindrà facultats per a ampliar els llocs de celebració si fóra possible, redistribuir i canviar la ubicació dels expositors.

4.- ORGANITZACIÓ

L’Organització de la Fira estarà a càrrec de l’Ajuntament d’Alzira, a través de la Regidoria de Promoció Econòmica, Ocupació i Comerç, en col·laboració amb l’Associació d’empresaris d’Alzira, els que conjuntament constituïxen el COMITÉ ORGANITZADOR.

La coordinació de l’esdeveniment es realitzarà des de l’oficina AFIC de l’Ajuntament d’Alzira:

Agència per al Foment de la Innovació Comercial d’Alzira.

Ronda´d’Algemesí, 4 -46600- Alzira

96 245 51 01 – fax 96 245 53 90

www.idea-alzira.com – adl@idea-alzira.com

5.-DESTINATARIS

Els destinataris seran preferentment els comerços locals d’Alzira que exercisquen activitats econòmiques definides com comercials, segons el Registre de Comerciants i Comerç, podent accedir els comerços no locals, únicament en el cas que queden expositors vacants.

Sectors econòmics

Preferentment comerços, que exercisquen activitats econòmiques definides com comercials, segons el Registre de Comerciants i Comerç.

6.- EXPOSITORS

El nombre d’expositors s’establix en 32, a més d’un expositor institucional.

En el cas que les sol·licituds excedisquen del nombre d’expositors el Comité Organitzador tindrà la facultat de seleccionar els expositors basant-se en una distribució comercial adequada als criteris de la fira.

El Comité Organitzador tindrà totes les facultats per a l’admissió dels productes o mercaderies i per a la retirada dels mateixos.

No es permet el depòsit o exposició de matèries perilloses, inflamables, explosives o insalubres, que emeten sorolls molestos o excessius o que desprenguen olors desagradables i en general puguen ser molestes per a altres expositors o al públic en general.

7.- UBICACIÓ I DISTRIBUCIÓ

La Fira es desenrotllarà a l’aire lliure, en la Plaça Major d’Alzira. Al llarg d’este espai físic de vianants, que podem considerar com a centre neuràlgic de la ciutat, s’instal·laran 32 carpes tipus “haima”, de 25 m2 cada una d’elles (5mx5m) disposades en paral·lel a un costat i a l’altre de la zona de la Plaça Major.

El preu aproximat d’estes casetes és de 415 €.

En estes carpes s’ubicaran els comerços que exposaran els seus productes, amb la finalitat d’acostar al públic assistent una exposició de Béns i servicis dels seus comerços. A manera d’exemple, podrem trobar exposició de roba i complements, calçat, roba infantil, roba esportiva, regals, indumentària valenciana, floristeria, papereria,…, a través de la qual el xicotet comerç d’Alzira acostarà als visitants la varietat i especialització en els distints sectors i activitats comercials, difonent de primera mà els seus productes i realitzant una promoció directa dels mateixos que servisca de punt de trobada de l’oferta i la demanda, al servici d’expositors i visitants.

L’entrada oficial al recinte ho presidirà un “pòrtic”, en el qual s’exposarà el cartell anunciador “ALZIRA OBERTA: IV FIRA COMERCIAL´D’ALZIRA”.

Enfront d’este pòrtic se situarà un espai d’animació infantil. Estes actuacions aniran a càrrec de monitors i personal especialitzat, la qual cosa permetrà als visitants realitzar les visites als expositors amb major facilitat.

8.- SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ I TERMINI

La sol·licitud de participació haurà de presentar-se en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Alzira, del 3 al 7 de setembre de 2012.

El pagament de la caseta haurà de realitzar-se en la seu de l’Associació Empresarial d’Alzira, entitat responsable de la seua contractació.

9.- DECORACIÓ PARTICULAR DE CADA EXPOSITOR:

La decoració interior dels respectius mòduls serà per compte de l’expositor i sempre atenent a les prescripcions tècniques de l’ORGANITZACIÓ, NO ESTANT PERMÉS PERFORAR, NI SOLDAR EN L’ESTRUCTURA DE LES CARPES QUE S’INSTAL·LEN.

10.-PUBLICITAT

Quant a la publicitat els mitjans que s’utilitzaran seran:

-Senyalització a través de pancartes en les entrades i eixides principals de la ciutat i en el propi recinte firal.

-Tríptics informatius de la fira, distribuïts principalment en els eixos comercials de l’urbs i en les Associacions de comerciants

-Emissió de falques publicitàries en ràdio.

-Difusió a través de la pàgina web de l’Ajuntament d’Alzira www.alzira.es) i del portal del comerciant www.portaldelcomerciante.com).

11.- ADJUDICACIÓ D’ESPAIS:

L’adjudicació dels espais per a cada estand s’efectuarà per sorteig.

12.- COST DE LA FIRA.

L’Ajuntament sufragarà els costos corresponents a:

a) Lloguer, muntatge i desmuntatge de les instal·lacions fixes o mòbils necessàries per a la realització de la manifestació firal. Instal·lació servici elèctric casetes fira

b)Publicitat en ràdio

c)Disseny, producció i edició de tríptics informatius i cartells

d)Retolació lones i senyalització fira

e)Servici de vigilància i seguretat (2 persones)

Castell unflable i Animació infantil